Директива 96/98/ЕО на Съвета от 20 декември 1996 година относно морското оборудване