Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2015 г. относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция (10027/2015 — C8-0197/2015 — 2015/0804(CNS))