Писмен въпрос P-0065/09, зададен от Vincenzo Aita (GUE/NGL) на Комисията. Район Кампания — разходи на Структурните фондове за 2000—2006 г. и напредък при планирането за 2007—2013 г.