TITJUR Заключение на генералния адвокат Kokott представено на3 май 2007 г. # Комисия на Европейските общности срещу Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз. # Иск за отмяна - Социално осигуряване - Регламент (ЕИО) № 1408/71 - Член 4, параграф 2а и член 10а - Приложение ІІа - Регламент (ЕО) № 647/2005 - Специални обезщетения, получавани без вноски. # Дело C-299/05. Комисия/Парламент и Съвет