/* */

Писмен въпрос E-5156/09, зададен от Nessa Childers (S&D) на Комисията. Съдебна процедура срещу Ирландия