Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2020/2153 (2020. gada 7. oktobris), ar ko groza Padomes Regulu (ES) 2017/1939 attiecībā uz operatīvo personas datu kategorijām un datu subjektu kategorijām, kuru operatīvos personas datus Eiropas Prokuratūra var apstrādāt lietu materiālu indeksā (“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 431, 21.12.2020.)