Писмен въпрос E-4854/07, зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Възобновяеми източници на енергия