Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1255/96 относно временно суспендиране на автономните мита по Общата митническа тарифа за определени промишлени и селскостопански продукти и рибни продукти