Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σύσταση της Επιτροπής όσον αφορά την εκ των προτέρων πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στους καταναλωτές από τους δανειστές που προσφέρουν στεγαστικά δάνεια (C5-0256/2001 — 2001/2121(COS))