Дело C-433/05: Решение на Съда (трети състав) от 15 април 2010 г. (преюдициално запитване от Handens Tingsrätt, Швеция) — Наказателно производство срещу Lars Sandström (Директиви 94/25/ЕО и 2003/44/ЕО — Сближаване на законодателствата — Плавателни съдове за отдих — Забрана за използване на плавателни съдове за индивидуално ползване извън публичните плавателни пътища — Членове 28 ЕО и 30 ЕО — Мерки с равностоен ефект — Достъп до пазара — Пречка — Опазване на околната среда — Пропорционалност — Директива 98/34/ЕО — Член 8 — Изменение на националното законодателство — Задължение за уведомяване — Условия)