Решение на Съда (втори състав) от 11 януари 2007 г. # Комисия на Европейските общности срещу Република Гърция. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Член 1 и член 2, точка 1 от Регламент (ЕИО) № 3577/92 - Транспорт - Свободно предоставяне на услуги - Морски каботаж - Услуги по влачене в открито море. # Дело C-251/04. TITJUR Комисия/Гърция