Sklep Skupnega odbora EGP št. 86/2007 z dne 6. julija 2007 o spremembi Priloge VI (Socialna varnost) k Sporazumu EGP