2009/242/ЕО: Решение на Съвета от 16 март 2009 година за назначаване на член от Италия в Комитета на регионите