2010/678/ЕС: Решение на Комисията от 5 ноември 2010 година относно финансовото участие на Съюза в координирана програма за мониторинг относно разпространението на Listeria monocytogenes в някои готови за консумация храни, която ще се проведе в държавите-членки (нотифицирано под номер C(2010) 7516)