Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.4921 — CDC/Groupe Moniteur/AchatPublic.Com) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП