Rotter/OHMI (Forme d'un assemblage de saucisses) TITJUR Решение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 5 май 2009 г. # Thomas Rotter срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП). # Марка на Общността - Заявка за триизмерна марка на Общността - Форма на фигура от наденици - Абсолютно основание за отказ - Липса на отличителен характер - Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94. # Дело T-449/07.