Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4921 — CDC/Groupe Moniteur/Achatpublic.Com) Текст от значение за ЕИП