Поправка на Решение 2007/559/ЕО на Комисията от 2 август 2007 година за изменение на Решение 2003/467/ЕО по отношение на обявяването на някои административни региони на Полша за официално свободни от ензоотична левкоза по говедата ( ОВ L 212, 14.8.2007 г. )