Υπόθεση C-127/20: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 30ής Ιουλίου 2020 [αίτηση του Sąd Rejonowy w Gliwicach (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — D. Spółka Akcyjna κατά W. Zrt