Решение на Съда (четвърти състав) от 29 септември 2011 г. # Европейска комисия срещу Ирландия. # Неизпълнение на задължения от държава членка - Директива 73/239/ЕИО - Членове 6, 8, 9, 13 и 15 - 17 - Директива 92/49/ЕИО - Членове 22 и 23 - Пряка застрахователна дейност, различна от животозастраховането - Изменение на устройствените актове на застрахователна институция относно нейната компетентност - Неприлагане на правната уредба на Съюза в областта на застрахователната дейност, различна от животозастраховането. # Дело C-82/10. Комисия/Ирландия TITJUR