Поправка на становищата на Комисията в рамките на член 17, параграф 5 от Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на организацията на работното време ( Директивата за работното време ) ( ОВ С 245, 13.10.2009 г. )