Поправка на Решение 2008/721/ЕО на Комисията от 5 август 2008 година за създаване на съвещателна структура от научни комитети и експерти в областта на безопасността на потребителите, общественото здраве и околната среда и за отмяна на Решение 2004/210/ЕО ( ОВ L 241, 10.9.2008 г. )