Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1095 (2020. gada 24. jūlijs), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/502 par atļauju lietot preparātu Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 par barības piedevu piena govīm (Dokuments attiecas uz EEZ)