Υπόθεση F-62/08: Προσφυγή της 24ης Ιουλίου 2008 — Sevenier κατά Επιτροπής