Věc F-62/08: Žaloba podaná dne 24. července 2008 – Sevenier v. Komise