Дело T-41/07: Определение на Първоинстанционния съд от 20 ноември 2009 г. — IPK International — World Tourism Marketing Consultants/Комисия (Проект Ecodata — Решение на Комисията за пристъпване към принудително изпълнение на вземане, дължимо по силата на предходно решение — Отпадане на предмета на спора — Липса на основание за постановяване на съдебно решение по същество)