Роуминг в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 22 април 2009 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 717/2007 относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността и на Директива 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))#P6_TC1-COD(2008)0187 Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 22 април 2009 г. с оглед приемането на Регламент (ЕО) № …/2009 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 717/2007 относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността и на Директива 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги