Писмен въпрос P-3372/08, зададен от André Brie (GUE/NGL) на Комисията. Участие на арабски граждани от Израел в програми на ЕС, в които участва държавата Израел