Дело C-35/09: Решение на Съда (втори състав) от 1 юли 2010 г. (преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione, Италия) — Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Paolo Speranza (Косвени данъци — Данък върху увеличаването на дружествения капитал — Член 4, параграф 1, буква в) от Директива 69/335/ЕИО — Национална правна уредба, облагаща вписването на акта за увеличаване на дружествения капитал на дружество — Солидарно данъчно облагане на дружеството получател и на нотариуса — Липса на реална вноска в капитала — Ограничаване на доказателствените средства)