Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6195 — Holcim/Basalt/H + B Grondstoffen JV) Текст от значение за ЕИП