Писмен въпрос E-3135/07 зададен от Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE—DE) на Комисията. Критерии за използването на инструменти за търговска защита