Решение на Съда (втори състав) от 19 март 2009 г. Решение на Съда (втори състав) от 19 март 2009 г.#Mitsui & Co. Deutschland GmbH срещу Hauptzollamt Düsseldorf.#Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Düsseldorf - Германия.#Митнически кодекс на Общността - Възстановяване на митнически сборове - Член 29, параграф 1 и параграф 3, буква a) - Митническа стойност - Регламент (ЕИО) № 2454/93 - Член 145, параграфи 2 и 3 - Отчитане на плащанията, извършени от продавача в изпълнение на предвидено в договора за покупко-продажба задължение за гаранция, в рамките на определянето на митническата стойност - Прилагане във времето - Материалноправни норми - Процесуални правила - Обратно действие на норма - Валидност.#Дело C-256/07.