Решение за изпълнение (ЕС) 2019/902 на Комисията от 28 май 2019 година относно мярка, предприета от Швеция в съответствие с Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за забрана на пускането на пазара на ножичен подемник за превозни средства (модел TL530LF), произведен от TWA Equipment S.r.l. (нотифицирано под номер С(2019) 3886) (Текст от значение за ЕИП.)