Поправка на Съобщение на Комисията съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите, относно компетентните органи и единните служби за връзка ( ОВ C 244, 10.9.2010 г. )