Предложение за директива на Европейския Парламент и на Съвета в областта на дружественото право относно едноличните дружества с ограничена отговорност (Кодифицирана версия)