Регламент (ЕО) № 1392/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета по отношение на предаването на данни от националните сметки (Текст от значение за ЕИП)