Съобщение на Комисията за определяне на наличното количество за първото полугодие на 2008 г. на някои продукти от сектора на млякото и млечните продукти в рамките на някои открити от Общността квоти