Поправка на Регламент (ЕО) № 1183/2007 на Съвета от 18 септември 2007 година за изменение и актуализиране на Регламент (ЕО) № 1334/2000 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа на стоки и технологии с възможна двойна употреба ( OB L 278, 22.10.2007 г. )