Регламент (ЕО) № 930/2000 на Комисията от 4 май 2000 година за установяване на подробни правила за допустимостта на наименованията на сортовете земеделски растителни видове и зеленчукови видове