Становище на Европейската централна банка от 11 януари 2010 година относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/71/ЕО и Директива 2004/109/ЕО (CON/2010/6)