Писмен въпрос E-6621/09, зададен от Ioannis A. Tsoukalas (PPE) на Комисията. Оперативна програма Конкурентоспособност и предприемачество в Националната стратегическа референтна рамка 2007—2013 г.