Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Прилагане и наблюдение на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от страна на институциите на ЕС и ролята на ЕИСК“ (становище по собствена инициатива)