Решение на Комисията от 23/08/2007 Година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.4667 - SYRAL / TATE & LYLE ASSETS) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английският език е автентичен)