Писмен въпрос E-1748/08 зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Информиране на гражданите относно единния европейски номер за спешна помощ 112