2008/949/ЕО: Решение на Комисията от 6 ноември 2008 година за приемане на многогодишна програма на Общността съгласно Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета за установяване на общностна рамка за събиране, управление и използване на данни в сектор Рибарство и за подкрепа на научните консултации във връзка с Общата политика в областта на рибарството