Решение на Комисията от 03/08/2012 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.6654 - MELROSE PLC / ELSTER GROUP SE ) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)