1. Решение на Европейския парламент от 24 април 2007 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за 2005 финансова година (C6-0395/2006 - 2006/2162(DEC))