МЕДИА 2007 — Развитие, разпространение, промоция, обучение — Конкурс за проектни предложения — EACEA 06/2007 — Подкрепа за телевизионното разпространение на европейски аудиовизуални творби