2008/380/ЕО, Евратом: Решение на Съвета от 9 май 2008 година за назначаване на един нов член на Комисията на Европейските общности