Писмен въпрос E-2535/10, зададен от Ilda Figueiredo (GUE/NGL) на Комисията. Стимули за млади земеделски стопани